Lexislación

 


Lexislación aplicable ás explotacións apícolas.

* Real Decreto 209/2002, establece normas de ordenación das explotación apícolas (BOE de 7 maio de 2005, n° 109). Modificado parcialmente polo Real Decreto 448/2005 (BOE de 13 de marzo de 2002, n° 62).
* Real Decreto 1976/2004 establece as normas zoosanitarias aplicables á produción, transformación, distribución e introdución dos produtos de orixe animal destinados ao consumo humano (BOE 15 outubro de 2004, n° 249).
* Lei 8/2003 de Sanidade Animal (BOE de 25 abril de 2003, n° 99).

Norma de calidade do mel e lexislación relativa a este producto.

* Real Decreto 1049/2003 polo que se aproba a Norma de calidade relativa ao mel (BOE de 5 agosto de 2003, n° 186).
* Directiva 2001/110/CE do Consello de 20 de decembro de 2001 relativa ao mel (DOCE de 12 xaneiro de 2002, L 10). O Real Decreto 1049/2003 é a transposición desta directiva comunitaria.

 

Consello Regulador Indicación Xeográfica Protexida "Mel de Galicia". Pazo de Quián, s/n. Sergude. 15881 Boqueixón. A Coruña. Tel/Fax. 981511913 / info@mieldegalicia.org

Logo_MAGRAMALogo_FEADERLogo_XuntadeGalicia